INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 27. května 2024 a svátek má Valdemar 23°C | Zítra Vilém 23°C
CS EN DE

Zápis do MŠ

-

Mateřská škola

Nadpis článku

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ratiboř, okres Vsetín, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2024/2025

Místo pro podání žádosti:

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola Ratiboř, ředitelna – boční vchod
Termín: středa 15.5.2024 – Tento den bude zároveň „Dnem otevřených dveří“
Doba pro podání žádosti:  8:00 – 14:00

  • Při podání vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz pro ověření údajů v žádosti.
  • Místo, termín a doba pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude umístěna na vstupních dveřích MŠ a zveřejněna na webových stránkách MŠ a na úřední desce obce Ratiboř.

Tiskopisy k zápisu si mohou rodiče vyzvednout ve středu 17. 4. 2024 v ředitelně (boční vchod) od 8:00 – 14:00. Jiný termín k vyzvednutí tiskopisů je možný po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou.

Telefonní kontakt: 601 361 425
Volejte, prosím, nejlépe v době od 9:30 -11:30

 
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Směrnice č. 03/2024, účinnost od 2.dubna 2024

Ředitelka Mateřské školy Ratiboř, okres Vsetín (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Věk se bude posuzovat k zahájení předškolního vzdělávání (§34 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).                                                        

II.

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, od těchto dětí se doklad o povinném očkování nevyžaduje.

III.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

IV.

Přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku k 31. 8. 2024 dosáhnou minimálně třetího roku věku s trvalým pobytem v obci.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria: 

KRITÉRIA:

1. Věk dítěte

  • 5 let dosažených k 31.8.2024… 4 body
  • 4 roky dovršené   k 31.8.2024… 3 body
  • 3 roky dovršené   k 31.8.2024… 2 body
  • 2 roky dovršené   k 31.8.2024… 1 bod

2. Trvalý pobyt v obci Ratiboř – v příslušném školském obvodu dané MŠ (k datu zápisu)… 5 bodů

3. Bydliště dítěte v obci Ratiboř (k datu zápisu)… 4 body

POSTUP:

  • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.

Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Barbora Machálková
ředitelka MŠ Ratiboř

Sledujte nás i na sociálních sítích