INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 21. dubna 2024 a svátek má Alexandra -0°C | Zítra Evženie 5°C
CS EN DE

Výstavba silnice I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba

27. března 2024 | Ratiboř

Nadpis článku

Informace k výstavbě nové silnice a VIDEO s vizualizací celého úseku stavby, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR…

Aktuální stav – přípravy / realizace

V září 2018 byl vydán závěr zjišťovacího řízení EIA, podle kterého záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona. Z hlediska přípravy je stavba rozdělena do tří částí, které budou před zahájením realizace sjednoceny. Na 1. část (hlavní trasa) je dokončena inženýrská činnost (IČ) pro vydání stavebního povolení (SP). Dne 6. 2. 2024 vydal KÚ ZK oznámení o zahájení stavebního řízení na 46 hlavních stavebních objektů. Probíhá dokončení majetkoprávního vypořádání (MPV). K 11/2023 mělo ŘSD ČR vykoupeno 96% pozemků (chybí 8 LV v TZ z 208). Pro 2. část (napojení Pržna) bylo v roce 2020 vydáno SP a je dokončeno MPV. V rámci 3. části (přeložení hřiště) byla v roce 2016 vydána SP a probíhá řízení o prodloužení platnosti těchto SP. V roce 2019 byla vypracována zadávací dokumentace (VD-ZDS) a zveřejněna videovizualizace stavby.

V 05/2021 byly zahájeny práce na VD-ZDS 1. a 2. části stavby. V 07/2022 byl odevzdán čistopis VD-ZDS. V 05/2023 došlo ke schválení aktualizace záměru projektu CK MD. V 10/2023 byla zahájena soutěž na přípravu území pro ZAV (smlouva uzavřena v 03/2024). Dne 13. 11. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 19. 1. 2024. Kvůli opakovaným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a cca v polovině 03/2024 platilo nové datum 24. 4. 2024. V 03/2024 byl zahájen tendr na zpracování ZAV.

EIA: Stanovisko EIA (09/2018) • ZP: Schválení záměru projektu (03/2006, 05/2023) • UR: Vydání územního rozhodnutí (04/20217) • SP: Vydání stavebního povolení (2024) • : Vyhlášení výběrového řízení (11/2023) • ZS: Zahájení výstavby (2024) • UP: Uvedení do provozu (2026)

Aktualizace 22. 3. 2024

Ředitelství silnic a dálnic www.rsd.cz zahájilo přípravu území před zahájením stavby I/57 Semetín–Bystřička, 2. stavba (kácení stromů, skrývka ornice). Následně přijdou na řadu archeologové. Zatím se stále vybírá zhotovitele hlavních stavebních prací. Vzhledem k opakovaným dotazům uchazečů byl termín podání nabídek prodloužen do 24. dubna 2024.

Aktuální informace najde na webu:
www.rsd.cz/mapa-staveb/#/stavby/I57/i57-semetin-bystricka-2.-stavba

Infomapa

Infomapka stavby

Dopravní význam stavby

Stavba I/57 Semetín–Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí–Vsetín v úseku Bystřička–Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračování přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba.

Silnice I/57 tvoří severojižní páteřovou komunikaci spojující Opavu, Fulnek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín s ukončením na hranici se Slovenskou republikou. Úsek Valašské Meziříčí–Vsetín je nejzatíženějším úsekem celé trasy a páteří dopravního systému v údolí Vsetínské Bečvy. Výstavba rychlostní směrově rozdělené komunikace bude mít zásadní vliv na rozvoj dopravních vztahů v území, protože se stane novou dopravní osou urbanizovaného území a zároveň zajistí napojení na dálnici D1 Přerov–Lipník nad Bečvou–Hranice–Ostrava. Převedením dopravy na rychlostní silnici se stávající silnici výrazně odlehčí a pro jízdu bude k dispozici kapacitní a bezpečná komunikace bez dopravních závad. Těch je na současné trase celá řada. Nevýhodné prostorové uspořádání stávající trasy má negativní vliv na plynulost dopravy, omezuje možnosti předjíždění a snižuje tím kapacitu komunikace. Vzhledem k těmto skutečnostem není možné provedení rekonstrukce silnice I/57 ve stávajícím vedení trasy. Převedením dopravy na rychlostní komunikaci se výrazně zlepší životní prostředí v dotčených obcích a sníží se nehodovost.

Umístění a popis stavby

Výstavba tohoto úseku navazuje na přímo související stavbu „I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba“, která byla uvedena do provozu v červnu 2009. Stavba přeložky nahrazuje nevyhovující směrové, výškové a šířkové uspořádání stávající silnice, úrovňová křížení s železniční tratí v Bystřičce a v Jablůnce, průjezdy těmito obcemi a území s aktivními sesuvy na silnici. Celková délka přeložky silnice I/57 je 4400 metrů a bude postavena v kategorii S 22,5/90. Silnice I/57 prochází v celé délce úpravy ve čtyřpruhovém uspořádání mimo obec. Na začátku úseku prochází část napojení silnice I/57 na stávající stav obcí Bystřička. Ostatní části stavby leží jak mimo obec, tak v intravilánu obcí Bystřička, Pržno a Jablůnka. Okolní nezastavěné pozemky zaujímá pole, pouze na spojení Bystřička–Jablůnka je vlevo zalesněný svah. Stavba částečně zasahuje do souvisle zastavěného území. Hlavní trasa začíná v km 3,900, prochází zejména zemědělsky využívaným územím v sevřeném údolí Vsetínské Bečvy mezi obcemi Bystřička, Pržno a Jablůnka a v km 8,300 se napojuje na 1. stavbu přeložky silnice I/57 v úseku Semetín–křižovatka na Ratiboř.

Začátek úseku je v přednádraží v Bystřičce, kde silnice I/57 vychází ze stávající komunikace. V jihozápadní části Bystřičky je navržena trubkovitá mimoúrovňová křižovatka (MÚK Bystřička), která řeší propojení nové trasy silnice I/57 se stávající silnicí dvěma samostatnými dvoupruhovými větvemi. V rámci 2. stavby bude provedena pouze její část včetně 114 m dlouhého most na větvi A MÚK přes současnou silnici I/57. Poté trasa v km 5,136 překonává po třípolových mostem délky 175 m Vsetínskou Bečvu. Řeku překoná hlavní trasa ještě v km 5,908 též řípolovým mostem délky 179 m. Dvoupolovým mostem délky 48 m v km 6,269 překonává také Lýkovský potok. Následné původně zamýšlené přemostění hlavní trasy a žel. trati č. 280 Hranice na Moravě–Střelná, které by zajistilo spojení Jablůnky a Pržna, bylo vypuštěno. Napojení obce Pržno bude nově přes přeložku silnice III/05732. Tato nová komunikace povede po levém břehu řeky. Bude začínat před přemostěním Vsetínské Bečvy v Pržnu a vyústí do stykové křižovatky se silnicí II/437poblíž MÚK Ratiboř. Stopa původní III/05732 zůstane zachována, ale bude dále sloužit již jen pro chodce a cyklisty. V 6,745 povede pod hlavní trasou jako podchod pro pěší délky 119 m. Napojení Jablůnky na hlavní trasu bude přes okružní křižovatku (je součástí MÚK Ratiboř) pomocí upravené stávající I/57 (délka 490 m, kategorie S 7,5/50), která bude převedena do kategorie III. třídy jako III/05733. Kromě tohu dojde k přemístění fotbalového hřiště v Jablůnce, jehož funkci nelze zachovat, jelikož se nachází přímo v trase budoucí přeložky (cca v km 6,7). Kromě hřiště budou odstraněny také šatny, hlavní budova i oplocení.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
www.rsd.cz

Fotogalerie 5 fotek

Sledujte nás i na sociálních sítích