Jednání Zastupitelstva

/Jednání Zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva 2019-10-28T16:16:22+00:00
Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (30.10.2019)

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (11.9.2019)

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (26.6.2019)

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • program jednání
 • zapisovatelku, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 • rozpočtovou změnu č. 3/2019
 • Investiční akce v roce 2019
  – DOTACE / Oprava komunikací v oblasti u Stavebnin, Ratiboř / zhotovitel Swietelsky s.r.o.
  – DOTACE / Centrum obce Ratiboř / zhotovitel Pavel Hurta, Ratiboř 580
 • Výsledky hospodaření obce Ratiboř, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018
 • Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8020499
 • Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8020749
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-12-8024234
 • Žádost o odprodej části p.č. 3143/1 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – ZÁMĚR
 • Žádost o odprodej pozemku p.č. 3494/5 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – ZÁMĚR
 • Prodej pozemku p.č. 829/23 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – PRODEJ
 • Odkup pozemku p.č. 3519/71 – ZÁMĚR
 • Žádost o finanční příspěvek – ZUŠ Morava – 7.000,-Kč
 • Žádost o stanovisko obce Ratiboř se změnami v nákupních cenách (99,-Kč) – Valachnet

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Inspekční zprávu z kontroly České školní inspekce, která proběhla v březnu v Mateřské škole.
 • Kulturní akce v obci
 • Závěrečné účty Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko a Sdružení pro rozvoj mikroregionu střední Vsetínsko

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Pronájem trafiky
Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (29.4.2019)

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • program jednání
 • zapisovatelku, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 • rozpočtovou změnu č. 2/2019 dle přílohy č. 1
 • rekonstrukci chodníků v rámci oprav a udržování v délce 1.000 m2 za 210 Kč/m2 ve spolupráci s firmou SWIETELSKY
 • vyhlášení výběrových řízení u akcí „Oprava místních komunikací, Přístavba základní školy, Úprava návsi“ a oslovení vybraných firem
 • podání žádosti o akreditovaný audit 2016 – 2020
 • připojení domů na vodovod v lokalitě Nepeklov a v dolní části obce Hošťálková – nová výstavba
 • zapojení obce do systému „Obec bez odpadu“, podpořeného MŽP
 • rozdělení částek na podporu sociálních služeb dle návrhu komise
 • záměr odprodeje p.č. 829/23 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
 • vyhlášení záměru odprodeje části p.č. 3143/1 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
 • finanční příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2019 ve výši 186.300 Kč
 • přihlášení do soutěže Vesnice roku 2019
 • zvýšení poplatku za napouštění bazénů v hodnotě 400 Kč/za jednu cisternu + 36 Kč/m3 pro rok 2019

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • starostu obce podpisem smlouvy č. 07331862 na akci Zahrada v přírodním stylu ZŠ Ratiboř
 • starostu obce Martina Žabčíka účastí na Valné hromadě VaK, v případě nepřítomnosti starosty pověřuje místostarostu obce Michala Mrlinu
 • starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023264

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • zprávu o zhotovení rekuperace v MŠ
 • návrh na odkup lesních pozemků a zhotovení znaleckých posudků
 • zprávu lesního hospodáře o kompenzaci ztrát z kůrovcové kalamity za rok 2018
 • nutné opravy na ČOV Ratiboř
 • informace o posilovací stanici Hološín
 • informace o zbudování nového připojení vody (lokalita Sušírna)
 • výrobu vratných kelímků na společenské akce obce
 • Zprávu Policie České republiky za rok 2018
 • odkup části p.č. 3498
 • Informaci o Velikonoční výstavě

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • vyhlášení záměru odprodeje p.č. 1375/2 z důvodu nevyřešené majetkoprávní situace MK p.č. 3491/18 odprodeje části p.č. 3143/1 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (4.3.2019)

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– Rozpočtová změna č. 01/2019
– Investiční akce v roce 2019 – plán prací na první pololetí roku 2019
– Strategický plán obce Ratiboř
– Realizaci vzduchotechniky pro kuchyň MŠ
– Nákup lesních pozemků: parc. č. 2527,  parc. č. 2529, parc. č. 2531, parc. č. 2409/4, parc. č. 2537/17, parc. č. 2534, parc. č. 2494/1, parc. č. 2409/1, parc. č. 2494/2, parc. č. 2401/18, parc. č. 2515, parc.č. 2526, parc. č. 2520, parc. č. 3373, parc. č. 2518
– Záměr na prodej lesních pozemků v k.ú. Růžďce
– Odložení majetkoprávního vypořádání – ulice v Zápotočí
– Dotace na sociální služby v roce 2019
– Vodní a odpadové hospodářství
– Žádosti o finanční příspěvek: Minivolejbal Ratiboř, Valašský pohár MTB-XC, Zahrádkářky, Zvonky dobré zprávy
– Pověření zastupitelky paní Sklenské k účasti na valné hromadě mikoregionu Vsetínsko
– Zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ na parc. č. 2401/15

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

– Rozpočtové opatření č. 9/2018
– Kulturní akce

Zastupitelstvo obce ZAMÍTLO:

– Nákup 2 radarů na zobrazení rychlosti vozidel

Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (19.12.2018)

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– rozpočtovou změnu č. 08/2018
– dle zákona č 128/2000 Sb. o obcích a pověřuje starostu k provádění mimořádných rozpočtových opatření v oblasti zapojení transferů z jiných veřejných rozpočtů (dotací) a závěrečného rozpočtového opatření při vyúčtování sdílených daní, poplatků a proúčtování techniky a mezd pracovníků na jednotlivé paragrafy a pověřuje starostu k provádění mimořádného rozpočtového opatření do výše 200.000 Kč v průběhu roku. O mimořádné rozpočtové změně bude starosta informovat na nejbližším jednání zastupitelstva
– vnitřní předpis cestovních nákladů
– Statut sociálního fondu obce Ratiboř platný od 1. 1. 2019
– rozpočet obce Ratiboř na rok 2019 bez výhrad
– výši poplatků obce Ratiboř splatných k 30. 4. 2019
– stávající odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2019
– zřízení věcného břemene na p.č. 3507/1 v k.ú. a obci Ratiboř u Vsetína
– poskytnutí finančního příspěvku ČCE Ratiboř ve výši 150.000 Kč na splátku dluhu za rekonstrukci kostela v roce 2019 (diskuze nad možností odkupu staré fary do obecního vlastnictví – aktuálně nemožné)
– prodloužení nájmu paní E. Žambochové v bytovém domě čp. 337 do 31. 12. 2020
– výběr nejvhodnější nabídky ve vztahu k veřejné zakázce: „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Ratiboř“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností VALTEPRO s.r.o.
– výběr nejvhodnější nabídky ve vztahu k veřejné zakázce: „Sběrný dvůr v obci Ratiboř II. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností ELKOPLAST CZ s.r.o.
– doplnění členů komisí a výborů:

 • Člen kontrolního výboru – Miroslava Slováčková
 • Člen finančního výboru – Ing. Petr Salamon
 • Člen kulturní komise – Jakub Machálek
 • Člen komise životního prostředí – Petr Vaculík

– ponechání stávajícího telefonního tarifu Bc. Sklenské s tím, že žádný jiný ze zastupitelů nemá zájem o zřízení služebního čísla

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

– rozpočet MR Vsetínsko na rok 2019
– rozpočet MR Střední Vsetínsko na rok 2019

Diskuze:

 • Diskuze o projektu „Šatny na fotbalovém hřišti“, na které nebyla podána dotace z důvodu nesouhlasu 2 majitelů sousedních pozemků.
 • Dotaz pana J. Janíčka na nefunkčnost hydrantů – ze 47 hydrantů bylo v loňském roce 19 nefunkčních. Bude se předělávat celý systém hydrantů, vodovodního řadu a ČOV, což je v kompetenci místostarosty. Funkce hydrantů je prioritně k odkalovaní vodovodního řadu.
 • Chodníky – horní konec je hotový, 560 m dlažby bylo položeno, na dolním konci byly zatím položeny pouze obrubníky, chodníky jsou zarovnané, plán dokončit na jaro 2019. Bylo vysazeno 120 stromů po celé dědině, což zprostředkovalo ŘSD Zlínského kraje.
 • Návrh vytvořit pro jubilanty od roku 2019 dárkové poukazy v hodnotě 300 Kč a 500 Kč, na které si můžou dle svého uvážení vybrat zboží v obchodě u Karolů (potraviny nebo průmyslovka), u p. Smutné, v květinářství u Jakubíků a v lékárně. Tyto dárkové poukazy budou nahrazovat dárkové balíčky. Platnost poukazu bude 1 měsíc.
Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (26.11.2018)

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– Rozpočtová změna č. 07/2018
– Strategický plán obce Ratiboř – vytvoření ankety pro obyvatele
– Rekonstrukce silnice II/437 – schválilo dodělání chodníku na horním konci do začátku zimy
– Investiční akce v roce 2018/2019 (ZŠ – Zahrada v přírodním stylu / 2. etapa rozšíření sběrného dvoru / Místní komunikace, obnovu staveb, zařízení a dopravní infrastruktury / Anketa vesnice roku – finanční prostředky na revitalizaci návsi)
– Plán zimní údržby 2018/2019
– Žádost o prodloužení splnění podmínek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových u p. č. 796/2 v k. ú. Ratiboř u Vsetína
– Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018
– Pověření členů školské rady Žabčík Martin, Mrlinová Dana Mgr. et. Mgr.,
– Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 2286/2 (služebnost)
– Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 795/1 (služebnost)

– Zařazení zastupitelů do jednotlivých výborů a komisí
Sociální komise předsedkyně – Juchelková Tamara Mgr.
členové komise – Dana Mrlinová Mgr et. Mgr., Zubíčková Pavlína Mgr.
Kontrolní výbor předsedkyně – Sklenská Jiřina Bc.
členové výboru – Vítková Jitka Mgr.
Finanční výbor předseda – Jakubík Antonín
členové výboru – Janíček Štěpán Ing.
Kulturní komise předseda – Javořík Rostislav
členové komise – Janíček Štěpán Ing., Zubíčková Pavlína Mgr.
Ekologická komise předseda – Zbranek Bohumil
Mořkovský Libor – lesní hospodář

– Plán inventur obce Ratiboř
– Projednání nákupu a prodeje p.č. 3519/68, 293/24, 206/3, 206/19 dle GP č. 1544-87/2018
Nákup pozemků: 293/26 – 9m2, 206/30 odd. c) – 2m2 a to za částku 100,- Kč/m2
Prodej pozemků: 206-19 odd. e) – 6m2, 3519/68 odd. d) – 64m2, 3619/6 odd. b) – 14m2, 293/21 odd. f) – 3m2, 206/30 odd. a) – 4m2 a to za částku 100,- Kč/m2
– Majetkoprávní vypořádání u domu čp. 593 – záměr
– Prodej parc. č. 178 – rozdělení na půl

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

– Informace o nákupu lesních pozemků p. č. 257/1, 293/4, 213 v k. ú. Ratiboř u Vsetína
– Vytěsnění drobných akcionářů České spořitelny a. s.
– Řešení krizové situace v prodejně COOP Jednota Ratiboř
– Návrh na odkup RD čp. 13
– Rozdělení jubilantů mezi všechny zastupitele a vytvoření poukázky pro jubilanty

Zastupitelstvo obce ZAMÍTÁ:

– Žádost Českého svazu ochránců přírody o dotaci na provoz záchranné stanice

Jednání Zastupitelstva

VÝPIS Z 1. USTANOVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (5.11.2018)

Do vedení obce Ratiboř byli zvoleni tito uvolnění zastupitelé:

Starosta – Martin Žabčík
Místostarosta – Michal Mrlina