Jednání Zastupitelstva

/Jednání Zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva 2017-06-28T12:53:37+00:00
Jednání zastupitelstva

VÝPIS Z 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

Jednání Zastupitelstva

VÝPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

Jednání Zastupitelstva

VÝPIS Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

2. Rozpočtová změna č. 9
3. Rekonstrukce – stavební úpravy místní komunikace od silnice II/437 k MŠ a navazující místní komunikace – zhotovitel Swietelsky
4. Vyhlášené dotační tituly v r. 2016 a investice obce
– Žádost o dotace na MŠ
– Žádost o solární zdroj
– Žádost o Oranžové hřiště nadace ČEZ – pro zahradu za bývalým Hasičákem
– Žádost o dotace na výtah pro OÚ – rozvoj venkova
– Žádost o dotace na zpevnění břehu koryta Kobelanky
– Žádost o dotace na zásahové vozidlo pro hasiče
– Energetická úspora obecního úřadu (pokračování rekonstrukce 1. a 3. patra)
6. Žádost rodiny Novosadové o projednání možnosti zaměření a odkoupení p.č. 293/20 u RD č.p. 356
7. Žádost o zakoupení šachového materiálu pro oddíl mládeže
8. Kalendář akcí 2016
9. Aktualizace strategického plánu obce
10. Odpadové hospodářství ve věci změny pro odpad plasty sklo a papír – Vsetín Bobrky odvoz odpadu na Vsetín – Bobrky, včetně EKO kom tašek na separovaný odpad (jedná se o 3 tašky na odpad) a zdarma nové kontejnery

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

5. Návrh řešení obecní knihovny a jiných prostor – zapracováno do strategickém plánu
11. Zřízení cvičiště pro hasiče – prohlédnout místa vyhovující parametrům pro hasiče a řešení na dalším zastupitelstvu
12. Architektonická studie pro TJ Sokol – varianty studie (tréningové hřiště se nevejde)
13. Připomínky přítomných občanů k architektonické studii centra obce

VÝPIS Z 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– Rozpočtovou změnu č. 8
– Rozpočet obce Ratiboř na rok 2016 (29 578 800 Kč) a rozpočtový výhled 2017-19
– Poplatky na rok 2016
– Nasazení nového účetního systému pro školku. Školkovné a stravné bude řešeno inkasem. Zahájení provozu od 1. září 2016
– Odprodej části pozemku p.č. 206/19 o výměře 72m2 dle záměru
– Žádost Okresního soudu Vsetín o návrh přísedícího (navržena paní Miroslava Slováčková)
– Žádost p, faráře K. Hořáka o příspěvek na činnost dětí a mládeže (5 000 Kč)
– Výběr nejlevnější společnosti pro svoz tříděného odpadu – plasty, papír sklo (TS Vsetín)
– Vyhotovení geometrického plánu koryta potoku Ratibořka
– Zvýšení ceny základního balíčku kabelové televize od 1. dubna 2016 na 89 Kč/měsíc
– Inventarizaci majetku obce 2015 a inventarizační plát

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

– Rozpočet MR Vsetínsko na rok 2016
– Rozpočet MR Střední Vsetínsko na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-19
– Žádost A. Zedníka o odkoupení části obecní parcely p.č. 408 z důvodu přístupu k pozemku rodičů p.č. 412 (situaci možno řešit povolením sjezdu)
– Pozitivní zprávu České školní inspekce v ZŠ Ratiboř
– informaci o digitalizaci TV Infokanálu Ratiboř a přechodu na nový obrazový obavovací systém, který bude provázán s novou webou prezentací obce. Testovací provoz bude probíhat od ledna 2016.
– vyhodnocení akcí v roce 2015 a příprava kalendáře akcí na rok 2016

VÝPIS Z 12. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– smlouvu o poskytnutí podpory obci Ratiboř na kompostéry ze strany Státního fondu životního prostředí v rámci operačního programu životního prostředí.
– opravu povrchu vozovky u školky na náklady zhotovující firmy
– záměr prodat část pozemku parcely číslo 206/16 Věře a Miroslavu Bortlovi

VÝPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– smlouvu o výpůjčce s firmou TM Stav na 1mil. Kč s úrokovou sazbou 0,01%. (pro překlenutí doby než dorazí na účet dotace za revitalizaci cesty u MŠ)
– rozpočtovou změnu č. 7/2015 dle přílohy bez výhrad.
– žádost Tj Sokol o vypracování studie „Modernizace a rozvoje fotbalového areálu a sportovního hřiště“. Pověřuje pana Ing. Arch. Sošťáka k vypracování této studie a aby se zde umožnil prostor i pro ostatní spolky.
– další výměny LED světelných bodů v obci. Aktuálně je instalováno 53 LED světel z celkového počtu cca 223 lamp veřejného osvětlení.
– dotační výzvy týkající se: dětských hřišť – hřiště u MŠ / sakrálních staveb – rekonstrukce Márnice / cyklostezek – vybudování odpočívadel
– nákup MK p.č. 2845 do majetku obce dle GP 29m2 (1m2 za 30,- Kč).
– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vložení p.č. 257/19 elektrického vedení ČEZ Distribuce a.s. pro novostavbu rodinného domu p. Martince
– smlouvu o zřízení věcného břemene na vložení p.č. 2264/5 elektrického vedení ČEZ Distribuce a.s. pro novostavbu rodinného domu p. Diviše
– žádost rodiny Děckuláčkovy a Pagáčové o vjezd a chůzi na obecní p.č. 2824 (konkrétní způsob povolení bude ujednán s výše jmenovanými)
– příspěvek Charitě Vsetín ve výši 5.000,- Kč na podporu pečovatelské služby.

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

– informaci o dotaci na rozšíření kapacity MŠ (probíhá prověřování vhodnosti vypsané dotace)
– informaci Zlínského kraje o připravované kotlíkové dotaci
– TOZ rozsvícení vánočního stromu
– nedoplatky za pronájem nebytových prostor
– prezentace návrhu Ing. Arch. Kamila Mrvy (úprava veřejných ploch v okolí Ponorky, Hasičského domu a centrum Ratiboře včetně zastávky) Připomínky k návrhu budou panu Mrvovi zaslány k postupnému dopracování studie.

Zastupitelstvo obce ZAMÍTLÁ všechny tyto žádosti:

– žádost o podporu – Azylový dům pro ženy a matky o.p.s Vsetín
– žádost VKC Integra Vsetín o podporu Občanské poradny Vsetín
– žádost o podporu – Svaz neslyšících a nedoslýchajících Vsetín
– žádost o podporu – Strom života

Zastupitelstvo obce Ratiboř však SCHVALUJE vymezení finančních prostředků na rok 2016 pro podporu těchto příspěvkových organizací, které budou vypláceny dle stanoveného rozpočtu.

VÝPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– Úplatný převod pozemků z majetku státu do majetku obce (jedná se o pozemky pod sokolovnou, pod hřištěm u sokolovny a okolí sokolovny včetně parčíku v částce 629 tis. Kč + 110 tis. Kč (nájem od 1.1.2010 do 31.12.2014) + 85,5 Kč/den (nájem od 1.1.2015 do okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva) + daň)
– Revitalizace místní části u mateřské školy v obci Ratiboř v roce 2015, dotace z ROP Střední Morava, smlouva o poskytnutí dotace z ROP
– Odstranění obrubníků kolem cesty do Kobélného a odtokovou vodu řešit odtokovou mříží
– Úpravu provozu MŠ Ratiboř – prodloužení možnosti vyzvednutí dětí do 16h
– Žádost rod. Zedníkovy R 562 a Mišurcovy R 116 o opravu MK a VO (naplánovaná oprava MK v první polovině roku 2016 a VO co nejdříve)
– Obnova obecní techniky – Schválena koupě kartáče na čištění cest
– Odkoupení p.č. 21/1, veřejná plocha a části p.č. 13/2, MK u kostela dle GP 1390-7432b/2015 do vlastnictví obce (nejprve tyto pozemky ohodnotit a později koupit)
– Žádost manž. Macháčkových R 429 o odkup p.č. st. 999/2 o výměře 21m2 (požádání o výpis z katastru nemovitostí)
– Žádost pana Hradila o převod pronájmu obecních prostor v Červených na pana Čermáka
– Žádost BurgerGrill o přístavbu stěny, která bude postavena na jejich vlastní náklady
– Žádost pana Machaly a Tvrdoně o umístění silničního zrcadla na křižovatce nad hřištěm (prověření možnosti řešení jednosměrné ulice v této lokalitě, z důvodu zvýšení bezpečnosti výjezdu)
– Žádost na opravu přístupové cesty k rodinným domům rodiny Staňkovy, Děckuláčkovy (naplánovaná oprava v roce 2016)
– Jednání s panem Petrem o odkupu pozemků za kostelem do majetku obce, za účelem rozšíření školní zahrady

VÝPIS Z 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

– Projekt: Modernizace systému pro nakládání se separovaným odpadem a bioodpadem v obci Ratiboř – zpracování žádosti o dotaci
– Projekt: Revitalizace a výsadba zeleně v obci Ratiboř – lokality: hřbitov, okolí ZŠ, areál hasičského domu, prostor mezi autobusovou zastávkou a Ponorkou – zpracování žádosti o dotaci
– Projekt: Rekonstrukce a modernizace obecního vodojemu – zpracování žádosti o dotaci
– Projekt: Protipovodňová opatření v korytě toku Kobelanka – zpracování žádosti o dotaci
– Výměnu veřejného osvětlení kolem silnice II. a III. třídy za nová LED svítidla
– Žádost uživatelů skupinového vodovodu na vložení věcného břemene trasy vodovodu
– Odprodej p. č. 834/21 a části p. č. 834/20 panu O. Bělíčkovi, Ratiboř č. p. 224
– Zastupitelé obce Ratiboř se jednohlasně vzdali měsíční odměny ve výši 1 500 Kč za jednotlivce (celkem 16 500 Kč) a darovali tuto částku na pamětní desku k opravě kostela v roce 2015.
– Zastupitelstvo obce nově stanovilo výši pronájmu sokolovny pro aktivity, které mají organizátoři zpoplatněny částkou 200 Kč/hod. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny spolky působící v obci Ratiboř.