Článek z podzimního ratibořského zprvodaje týkající se rekonstrukce hlavní silnice II/437

//Článek z podzimního ratibořského zprvodaje týkající se rekonstrukce hlavní silnice II/437

Článek z podzimního ratibořského zprvodaje týkající se rekonstrukce hlavní silnice II/437

Již od května nás trápí zásadní stavba, která postupně probíhá celou obcí. Stavba stále běží dle stanoveného časového harmonogramu, podle kterého by měly být obruby a nový asfaltový povrch dokončeny do konce října tohoto roku. Nyní se stavební firmy dostávají do centra obce, kde jsou opravy nejkomplikovanější vzhledem ke křižovatce, parkovištím a nejvíce navštěvovaným obecním budovám jako je OÚ, sokolovna, škola. U dokončených úseků se již projevuje nový vzhled okolí silnice a navazující infrastruktury. V těchto místech se snaží obecní zaměstnanci zpřístupňovat chodníky a obnovit tak jejich funkčnost. Na dolním konci situaci ještě více zkomplikovala pokládka chráničky pro optické kabely, kterou bylo nutné provést. I když se snažíme chodníky postupně opravovat nebo srovnat tak, aby bylo možné je využít ještě před položením dlažby, komplikuje nám tuto práci hlavní stavba, která má přednost, a tou je silnice. Dokud jsou v určitých úsecích semafory, nemůžeme do nich s naší obecní technikou. Až se jednotlivé úseky uvolní, teprve přichází řada na nás. Taková jsou pravidla. Krajská stavba je nadřazená nad obecní, nejdříve musí být zajištěn průjezd vozidel, teprve poté můžeme stavět chodníky. Museli jsme práce na chodnících již několikrát přerušit, a to například kvůli překládce 150 m kanalizace na horním konci, kde jsme narazili na to, že kanalizace nebyla položena v plastu, ale byla využita původní betonová kanalizace, která navíc vedla těsně pod povrchem vozovky. Tento úsek jsme museli překopat a uložit kanalizaci do nezámrzné hloubky a do plastu. Podobných situací s kanály nebo různými chráničkami se vyskytlo v průběhu stavby mnoho a musí se neprodleně řešit, aby nedošlo ke zbrždění rekonstrukce.

Naším plánem je dokončit pokládku dlažby chodníků ještě v letošním roce minimálně na dolním konci obce a učinit maximum pro to, abychom zvládli i jednu stranu horního konce. V centru obce by měly zůstat z velké části chodníky zachovány, jelikož nová obruba prochází před nimi. Všechny části chodníků, kde nebude položena nová dlažba, budou zhutněny, vyrovnány tak, aby byly schůdné, a následně postupně zadlážděny. Na tomto místě musím poděkovat rodinám Heriánů, Barošů a Jurášků, kteří umožnili rozšíření chodníku v nejužším místě v obci na kopečku u Gromniců. Vznikne zde nový chodník široký 1,5 m.

V průběhu rekonstrukce se na OÚ obrací velká část občanů, kteří sousedí se silnicí a jejich vjezdy na ni navazují. V mnoha případech se řeší rozšíření vjezdů nebo napojení chodníků. Ve většině případů se podařilo po jednáních s ŘSZK a příslušnými úřady těmto požadavkům vyhovět.

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně rekonstrukce silnice II/437:

1 – Proč dochází k zúžení vozovky na 7 m?
…. Ředitelství silnic Zlínského kraje čerpá finance na tyto rekonstrukce z evropských fondů, které mají svá pravidla. Jedním z těchto pravidel je normovaná šířka vozovky, kterou musí ŘSZK splnit, jinak by na potřebnou dotaci nedosáhlo. Druhým argumentem zúžení je psychologický efekt, který má vyvolávat v řidičích automaticky pocit, že mají zpomalit. Dalším je pak zimní údržba, kdy má na nových vozovkách dojít k úsporám na udržované ploše a zůstává tak více financí na investice.

2– Proč obecní úřad dovolil zúžení silnice?
… Obec Ratiboř usiluje o rekonstrukci silnice společně s vedlejší obcí Hošťálková více jak deset let. Jsme jedním z hlavních tahů na Zlín a na dálnici směr Holešov. V průběhu let probíhala mnohá jednání a tlak na Zlínský kraj, aby silnici II/437 zrekonstruovali. Nemalý vliv na tuto situaci měla nevole obcí hradit poplatek za dopravní obslužnost, která v součtu tří obcí v této oblasti činí půl milionu korun ročně. Když si ŘSZK v roce 2015 vybralo naše obce jako prioritní akci pro léta 2018 – 2020, znamenalo to konečně posun v jednáních. S touto prioritou však přišly i podmínky a požadavky, se kterými jsme museli souhlasit. Hlavní z nich bylo avizované zúžení. Na začátku jsme byli postaveni před jasné stanovisko ŘSZK. Pokud nebudete souhlasit s podmínkou zúžení, nebude žádná rekonstrukce, finance využijeme na jiné lokality a vaše území bude nadále jen provizorně opravováno. Toto nepřipustilo Zastupitelstvo obce Ratiboř ani Zastupitelstvo obce Hošťálková. I když jsme protestovali (a do dnešního dne nesouhlasíme), nebylo jiné volby. Nikdo nechtěl připustit, aby se finance použily někde jinde!

3 – Kdo financuje celou akci?
… Kompletní rekonstrukci hradí Ředitelství silnic Zlínského kraje jako majitel tělesa silnice II/437 za využití dotace z evropských fondů. Obec financuje pouze napojení místních komunikací, odstavná místa a autobusové zálivy. ŘSZK požadovalo po obci také zaplacení nových obrub. To jsme však odmítli a podařilo se přesvědčit Zlínský kraj o tom, že ředitelství mohlo obruby zařadit do žádosti o dotaci jako uznatelné náklady. To však na počátku neučinili. Po komplikovaných jednáních se však podařilo přesvědčit ředitelství, že učinili chybu, a převzali financování nových obrub ve výši 3 mil. korun.

4 – Bude v centru obce kruhový objezd?
… Nebude. Snaha o kruhový objezd zde byla v předešlých volebních obdobích a neustále se zde objevuje. Křižovatka bude zachována.

5 – Proč máme nový ostrůvek na přechodu u kina?
… Přechod pro chodce bez ostrůvku může být do délky vozovky 7 m. U kina mají jízdní pruhy 4 m každý a z toho důvodu zde musel být vybudován ostrůvek, jinak by zde přechod pro chodce nebyl povolen. Stejnou situaci jsme řešili na protější straně směrem ke stavebninám. Zde jsme zvolili variantu bez přechodu a tím pádem nebyl vyžadován ani ostrůvek. Druhým důvodem také je, že je zde napojení silnice II. třídy na místní komunikaci, kdežto u kina jde o napojení silnice II. třídy na silnici III. třídy, chodí zde ráno mnoho dětí do školy a bylo nezbytně nutné zde přechod zachovat.

6 – Kdo hradí novou dlažbu na chodníky a je jí dostatek?
… Dlažbu dodávají stavební firmy, které rekonstruují silnici, za pronájem skladovacích a manipulačních prostor. Máme zajištěný dostatek dlažby v pravidelných dodávkách tak, aby nedošlo k výluce v pokládce dlažby.

7– Je silnice na dolním konci zvlněná?
Ano je, překopy pro nové napojení silničních vpustí si sedají. Tento problém je již zapsán ve stavebním deníku na požadavek obce. S ŘSZK a zhotovitelem díla je dohodnuto, že bude uplatněna reklamace a oprava v jarních měsících, aby si překopy co nejvíce sedly.

Martin Žabčík
+420 731 200 918

By | 2018-10-25T10:14:41+00:00 Září 28th, 2018|Rekonstrukce hlavní silnice II/437|0 komentářů

About the Author: